Thông báo tài trợ của Quỹ Nghiên cứu khoa học về Nước và Môi trường Kurita (KWEF) năm 2022

Link website của Quỹ KWEFhttp://www.kwef.or.jp/orgp/orgp_vnm.html?cb=1647001360571.

- Thời hạn nộp hồ sơ (online): 10h00 13/05/2022.

Ban Truyền Thông Khoa KTMT