Bài 01: 30 năm xây dựng và trưởng thành Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng