Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Kỹ thuật Môi trường

Ban Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Môi trường

 

 

Trưởng Khoa

PGS. TS. Trần Thị Việt Nga

 

 

Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Đức Lượng

 

 

Phó Trưởng Khoa

TS. GVC. Nguyễn Thành Trung

 

Văn phòng Khoa Kỹ thuật Môi trường 

 

 

Trợ lý giáo vụ

KTS. Trần Ngọc Minh

 

Trợ lý văn phòng

CN. Nguyễn Thị Hồng Yến

 


Các Bộ môn trực thuộc Khoa Kỹ thuật Môi trường

(1). Bộ môn Cấp thoát nước: Trưởng Bộ môn GS. TS. Nguyễn Việt Anh

(2). Bộ môn Vi khí hậu – Môi trường Xây dựng: Trưởng Bộ môn PGS. TS. Trần Ngọc Quang

(3). Bộ môn Công nghệ và Quản lý Môi trường: Trưởng Bộ môn PGS. TS. Lều Thọ Bách

(4). Bộ môn Năng lượng và Môi trường: Trưởng Bộ môn ThS. GVC. Nguyễn Thành Trung