Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo ra những cử nhân Kỹ thuật Môi trường có những phẩm chất và năng lực cần thiết trong lĩnh vực kỹ thuật, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, và phát triển bền vững. Cử nhân tốt nghiệp có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành và quản lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật môi trường nhằm kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí và bảo vệ tài nguyên; Có tư duy tầm hệ thống và có năng lực cao trong ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến để đưa ra những giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh Nước - Lương thực - Năng lượng hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh và liên tục. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Môi trường cung cấp cho người học:

 • Nắm vững kiến thức toán học, khoa học cơ bản và có khả năng xác định và giải quyết hiệu quả các vấn đề đến ô nhiễm môi trường dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc trong các lĩnh vực: kỹ thuật nước và nước thải, kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí (bên trong và bên ngoài công trình) và ô nhiễm đất, quản lý và xử lý chất thải rắn, quản lý bền vững tài nguyên nước.
 • Có những phẩm chất cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, có tư duy tầm hệ thống và năng lực cao trong ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, có hiểu biết về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật phù hợp, có khả năng và mong muốn cam kết thực hiện đạo đức nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
 • Có khả năng làm việc nhóm và khả năng giao tiếp hiệu quả để đảm bảo thích nghi trong môi trường làm việc đa dạng, làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.
 • Có năng lực hình thành ý tưởng, tham gia thiết kế, thực hiện triển khai và vận hành các hệ thống kỹ thuật xử lý nước, tái chế và thu hồi chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm không khí trong bối cảnh doanh nghiệp, đất nước và toàn cầu hóa; có năng lực phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực chuyên môn có liên quan trong bối cảnh xã hội năng động, thay đổi liên tục dưới sự ảnh hưởng cuộc các mạng công nghiệp 4.0. 


B. CHUẨN ĐẦU RA

Cử nhân kỹ thuật môi trường sau khi tốt nghiệp có những năng lực sau:

 • Có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật môi trường áp dụng các nguyên lý toán, khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
 • Có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành và quản lý các giải pháp/sản phẩm/ hệ thống hạ tầng kỹ thuật môi trường nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên; Có tư duy tầm hệ thống.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức (giao tiếp miệng, trình bày cá nhân, trình bày nhóm, giao tiếp văn bản, giao tiếp đồ họa) với nhiều đối tượng và sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.
 • Có khả năng nhận diện được trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường 
 • Khả năng làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.
 • Có khả năng thiết kế và thực hiện thí nghiệm/thực nhiệm và phân tích số liệu, đưa ra những đánh giá, nhận xét, kết luận kỹ thuật.
 • Có khả năng tự học suốt đời và khả năng thích nghi một cách tích cực trong các môi trường làm việc đa dạng, đa văn hóa, trong bối cảnh thay đổi và phát triển liên tục của công nghệ 4.0 và toàn cầu hóa. 
 • Hiểu rõ những nguyên lý của sáng tạo và khởi nghiệp, kỹ năng lãnh đạo để trở thành những chuyên gia có đóng góp tích trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường trong tương lai.
 • Có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.