Giới thiệu chung đào tạo

Hiện nay, Khoa Kỹ thuật Môi trường phụ trách các chương trình đào tạo ở cả hai bậc: đại học và sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ). Khoa luôn phấn đấu duy trì ổn định quy mô đào tạo, giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện chủ trương của nhà Trường về đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội và nâng cao chất lượng đào tạo ở cả bậc đại học và sau đại học, Khoa Kỹ thuật Môi trường và các Bộ môn trực thuộc Khoa đã tích cực hoàn thiện và đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập, công tác quản lý đào tạo. 

Trải qua hơn 60 năm đào tạo, Khoa Kỹ thuật Môi trường đã và đang tiếp tục phát triển theo đúng các chủ trương về giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, của Trường Đại học Xây dựng, đồng thời hoàn thành tốt sứ mạng và nhiệm vụ của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ cao trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và kỹ thuật môi trường phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.