Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Đóng góp vào sứ mệnh chung của Trường Đại học Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, khoa học và quản lý môi trường đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thích ứng và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Tầm nhìn

Phát triển thành một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, khoa học và quản lý môi trường ở Việt Nam và được công nhận bởi các tổ chức và đối tác quốc tế, thông qua việc xây dựng và phát triển một môi trường giảng dạy, học tập, và nghiên cứu khoa học hiện đại, sáng tạo, đổi mới, và hợp tác.

Giá trị cốt lõi

  • Chất lượng
  • Hợp tác
  • Đổi mới
  • Liên ngành