Hệ thạc sỹ

Khoa Kỹ thuật Môi trường có các ngành/chuyên ngành đào tạo hệ Thạc sỹ:
•    Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Cấp thoát nước)
•    Ngành Kỹ thuật Môi trường
•    Ngành Quản lý Môi trường và Phát triển bền vững
Công tác đào tạo hệ Thạc sỹ hiện nay đang được thực hiện theo chiến lược của nhà Trường: “Chuẩn hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập Quốc tế”.