Khoa KTMT - Một trong những đơn vị NCKH hàng đầu

Khoa Kỹ thuật Môi trường là một trong những đơn vị mạnh của Trường Đại học Xây dựng về nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và kỹ thuật môi trường, khoa học và quản lý môi trường, phát triển bền vững. Trong những năm qua, các cán bộ giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều dự án, đề tài KHCN các cấp (Nghị định thư, Nhà nước, Bộ ngành, tỉnh/thành phố, cơ sở), dự án hợp tác quốc tế cũng như xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế. Khoa Kỹ thuật Môi trường cũng là một trong những đơn vị trong Trường Đại học Xây dựng có số lượng công bố khoa học quốc tế nhiều nhất trong những năm qua.  

Một số lĩnh vực và hướng nghiên cứu chính của cán bộ giảng viên của Khoa Kỹ thuật Môi trường bao gồm:

•    Các giải pháp công nghệ, kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, chất thải); 
•    Sức khỏe môi trường; 
•    Khoa học và chính sách quản lý môi trường (đất, nước, không khí, chất thải) và tài nguyên; 
•    Tăng trưởng xanh, tăng trưởng cacbon thấp, kinh tế tuần hoàn, thu hồi và sử dụng tài nguyên hiệu quả, bền vững; 
•    Thích ứng và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính cho các ngành, lĩnh vực; 
•    Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng tái tạo; công trình xanh; 
•    Thành phố bền vững và thành phố thông minh 

Nhiều cán bộ giảng viên của Khoa Kỹ thuật Môi trường là các chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam trong một số lĩnh vực chuyên môn như xử lý nước và nước thải; quản lý tài nguyên nước; xử lý và quản lý chất thải rắn; xử lý khí thải và quản lý chất lượng không khí; công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua việc triển khai thực hiện các dự án, đề tài KHCN, nhiều thế hệ cán bộ giảng viên của Khoa Kỹ thuật Môi trường đã đóng góp đắc lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.