Bài 17: Ngày ấy không quên của thế hệ sinh viên 34MT2 Đại học Xây dựng