Hội thảo trực tuyến “Kỹ sư Tương lai 2020 - Cơ hội việc làm trong lĩnh vực Hiệu quả Năng lượng hậu Covid"

Hội thảo trực tuyến “Kỹ sư Tương lai 2020 - Cơ hội việc làm trong lĩnh vực Hiệu quả Năng lượng hậu Covid"